Araish
1088, Jail Road
Faisalabad
Punjab 38000
Phone: 92-41-111-272-474
 
}